Här kan ni bläddra i vår broschyr med Ekerömoderaternas Valprogram 2018

Landsbygd och småstad i harmoni

(Klicka på bilden, för att bläddra i broschyren)

 

Kommunbroschyr Ekero_HR

 

 

En skola med ordning, kunskap och trivsel i centrum

Våra skolor kan idag mäta sig kunskapsmässigt och kvalitetsmässigt med de bästa skolkommunerna i landet, men vi kan bli ännu bättre.  Vi vill fortsätta vårt arbete att erbjuda eleverna de bästa lärarna, smarta inlärningsmetoder och en effektiv kvalitetsuppföljning. Ingen elev ska behöva halka efter, inte nå E i alla ämnen eller sakna tillräckligt med utmaningar för att nå sin fulla potential. Vi vill intensifiera vårt arbete med digitala hjälpmedel i skolan för att förenkla elevernas inlärning och minska lärarnas administration. Fler fristående skolor behövs för att alla ska kunna välja den skola som passar den enskildes behov bäst.

 

Lärarna är avgörande för elevernas förutsättning att uppnå sin fulla potential. Under mandatperioden har vi avsatt medel för kompetensutveckling, digitalisering och sänkt kostnaderna för pedagogiska måltider. Vi fortsätter arbetet genom en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga arbetsvillkor och ett samarbete med universitet för att förstärka personalförsörjning och kompetensutveckling.

 

Trygghet, arbetsro och respekt är en grundläggande förutsättning för lärande. I våra skolor ska det vara nolltolerans mot mobbning, hot och trakasserier.

 

Alla elever ska nå sin fulla potential

Vi föreslår en individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att kunna stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare än sina klasskamrater. Genom fler fristående skolor får alla möjlighet att välja den skola som passar den enskildes behov bäst.

Bra lärare är en förutsättning för en bra skola

Vi vill satsa på våra lärare genom en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga arbetsvillkor och samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kompetensutveckling. Genom ett intensifierat arbete med digitala hjälpmedel i skolan kan vi minska lärarnas administration.

 

En bra arbetsmiljö för lärare och elever

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för lärande. Vi vill arbeta för en bra arbetsmiljö för både lärare och elever. I våra skolor ska det vara nolltolerans mot mobbning, våld, hot och trakasserier. För att erbjuda en bra elevhälsa satsar vi extra resurser och skapar förutsättningar för mer tid med eleverna.

 

Ett tryggt samhälle för alla medborgare.

Ekerö är en av Sveriges säkraste kommuner sett till upplevd trygghet och brottsstatistik. Samtidigt ser vi hur ökad otrygghet växer fram i andra delar av landet och lokalmedia rapporterar om inbrott och ungdomar som inte funnit sin plats i samhället. I jämförelse med grannkommuner har vi inga stora problem och därför är det viktigt att vi arbetar förebyggande.  Ekeröalliansen satsade år 2017 2 miljoner kronor extra i en trygghetspeng för att se över belysning och buskage samt anställa en extra resurs hos fältassistenterna. För att komma åt roten till problemet tillsatte vi en utredning om bakomliggande faktorer för otrygghet i kommunen.

 

Vi vill fortsätta arbetet genom att öka tryggheten i trafiken, förbättra framkomligheten för personer med funktionsvariationer, arbeta för trygga gång- och cykelvägar till skolorna och öka tryggheten kring Brommaplan. Det räcker inte att kommunen sätter in mer resurser, alla behöver engagera sig för ett tryggt samhälle. I kommunens senaste trygghetsundersökning uppger i princip alla i årskurs 6-9 att de viktigaste insatserna för ökad trygghet är vuxennärvaro på offentliga platser. Vi vill utveckla samarbetet mellan kommunen, föräldrar, grannsamverkan och polis för få fler ”vuxna på stan”. På så vis kan vi motverka brott och få alla att känna sig trygga kvällstid.

 

 

Motverka och förebygg brott

Vi vill motverka inbrott, skadegörelse och våld genom en ökad polisnärvaro, vi arbetar för att Sverige inför kommunpoliser och för kameraövervakning vid särskilda, utsatta platser i kommunen. Vi utreder de bakomliggande faktorerna för otryggheten i kommunen för att förebygga brott.

 

Samarbete med civilsamhället

Vi behöver alla engagera oss för ett tryggt samhälle. Undersökningar visar att en ökad vuxennärvaro även leder till ökad trygghet. Vi utvecklar därför ett ökat samarbete mellan kommunen, föräldrar, grannsamverkan och polis för ökad vuxennärvaro kvällstid.

 

Trygg infrastruktur

Vi arbetar för att öka tryggheten i trafiken genom trygga gång- och cykelvägar till skolorna, förbättrad framkomlighet för personer med funktionsvariationer och samarbetar med polisen i Stockholms stad för ökad trygghet kring Brommaplan.

 

Det ska vara lätt att resa till, från och inom kommunen.

En bra trafiksituation är ofta avgörande för att vardagslivet ska fungera. Ekeröalliansen har gjort flera insatser som kommer öka trafikflödet och underlätta resandet. Genom intensiva förhandlingar med Trafikverket har vi utverkat en breddning av Ekerövägen, Förbifart Stockholm etableras på Lovö och efter förhandlingar med landstinget permanentas pendelbåten. Vi vill fortsätta arbetet genom att verka för bättre kvalitet i hela kommunens vägnät och att samåkning i bussfil tillåts. Idag står bussarna mellan Brommaplan och Nockeby i samma fil som bilarna vilket bidrar till köer och förseningar. Vi arbetar för en bussfil på sträckan.

 

En väl fungerande kollektivtrafik med goda pendlingsmöjligheter gynnar både de som behöver bilen och de som föredrar att åka kollektivt. Vi arbetar för goda parkeringsmöjligheter i centrum, fler infartsparkeringar och för ett parkeringshus i Ekerö centrum. Tillsammans med landstinget arbetar vi för att fler turer ska införas på pendelbåten, vi vill etablera fler pendelbåtlinjer till olika destinationer och direktbussar till stora arbetsplatsområden. Tillsammans med Stockholms stad och polisen vill vi arbeta för att öka tryggheten kring Brommaplan som under vissa tider på dygnet anses som otryggt.

 

En förbättrad kollektivtrafik

Att fler använder kollektivtrafiken är en förutsättning för en hållbar trafiksituation samtidigt som kommunen växer. För att förbättra möjligheterna att använda kollektivtrafiken i sin vardag arbetar vi för fler parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen, fler pendelbåtlinjer, utökade turer för befintlig pendelbåtlinje och direktbussar till stora arbetsplatsområden.

 

Även bilen behövs

I en landsbygdskommun är det inte alltid praktiskt möjligt att nyttja kollektivtrafiken i sin vardag. Vi vill förbättra bilisternas möjligheter att resa till, från och inom kommunen genom förbättrad kvalitet i vägnätet, fler parkeringsmöjligheter och minskade köer genom samåkning i bussfil.

 

Ökat kommunalt inflytande

Vi arbetar för ett ökat kommunalt inflytande i frågor som rör trafik- och infrastruktur då vi är övertygade om att det är vi som lever på öarna som har bäst insyn i vad som behöver förbättras.

 

Seniorpolitik för ett aktivt liv med god ekonomi.

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Idag är det ungefär två miljoner människor som är över 65 år. Samtidigt är de äldre betydligt friskare än tidigare. Det är positivt och någonting att glädjas åt, och det ställer andra krav än tidigare på oss politiker. En politik för äldre handlar nu mer om möjlighet till en aktiv fritid och förutsättningar för en bra ekonomi.

 

Kommunens pensionärer ska ha en trygg ekonomi där man känner att pengarna räcker hela månaden. Att vi har en god ekonomisk utveckling måste komma pensionärerna till del. Vi vill göra det mer lönsamt för de som vill stanna kvar i arbetslivet och de som väljer att gå i pension ska ha en trygg ekonomi där man känner att pengarna räcker hela månaden. I Ekerö kommun har vi sedan ett år tillbaka underlättat för äldre att söka de bostadstillägg som finns tillgängliga. Vi erbjuder även alla som fyllt 80 år och inte har insatser från äldreomsorgen ett hembesök med information om bland annat aktiviteter och anhörigstöd.

 

Tack vare aktiva föreningar har kommunen ett rikt föreningsliv och vi kan erbjuda en mängd aktiviteter genom vårt natur- och kulturutbud. Ändå lever många äldre idag i ofrivillig ensamhet. Vi vill bryta den ofrivilliga ensamheten genom att skapa gemenskap över generationsgränser.

 

Bättre möjligheter att fortsätta arbeta

Det ska vara enklare och mer lönsamt att stanna kvar i arbetslivet efter 64 års ålder. Vi verkar för sänkt skatt för de som stannar kvar i arbetslivet ytterligare några år efter pensionsåldern.

 

Förutsättningar för en god ekonomi

Vi verkar för sänkt skatt för pensionärer och att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 65 år förstärks. Vi vill höja bostadstillägget för pensionärer och vidga Rutavdraget till ett Hemavdrag för de som fyllt 70 år.

 

Vi vill bryta den ofrivilliga ensamheten

Vi vill bryta den ofrivilliga ensamheten genom att skapa mötesplatser över generationsgränser, främja ett aktivt föreningsliv och införa allaktivitetshus för alla åldersgrupper.

 

Sveriges bästa kommun att åldras i.

Ekerö är en utav Sveriges bästa kommuner att åldras i. Vi rankas årligen högt i nationella mätningar och hela 96 procent av de tillfrågade äldre i kommunen anser att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten som helhet. Motsvarande siffra för särskilt boende för äldre är 90 procent. Nästa mandatperiod vill vi fortsätta vårt arbete för en äldreomsorg som präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och värdigt bemötande. Vi vill förenkla vårdkontakten för äldre genom att förenkla biståndshandläggningen, underlätta ansökningshanteringen och arbeta för fungerande vård på kvällar och helger.

 

Även om dagens äldre är friskare än någonsin så är äldreomsorgen en grundpelare för en trygg ålderdom. Vi vill erbjuda en mångfald av boenden anpassade för äldre i form av särskilda boenden, seniorboenden och trygghetsboenden. Vi vill förenkla för dem som vill bo hemma genom tillgänglighetsanpassning och stöd.

 

Vi arbetar för att bryta den ofrivilliga ensamheten och främja gemenskap genom att skapa mötesplatser över generationsgränser, främja ett aktivt föreningsliv genom fler lokaler, omvandla fritidsgårdar till allaktivitetshus för alla åldersgrupper och verka för seniorboenden.

 

En äldreomsorg som präglas av valfrihet

Vi vill erbjuda en mångfald av boenden anpassade för äldre i form av särskilda boenden, seniorboenden och trygghetsboenden. För de som vill bo hemma erbjuder vi stöd och tillgänglighetsanpassning. På våra samtliga boenden ska vi erbjuda en bra matmiljö med valbara rätter.

 

Välfärdsteknik

Tekniska lösningar utvecklas i snabb takt och vi arbetar aktivt för att dessa ska underlätta äldreomsorgen. För att öka tryggheten och erbjuda en bättre service till våra äldre vill vi investera i och underlätta möjligheten till fallsensorer som utlöses vid fall, digitala trygghetslarm och nattillsyn. På så vis slipper äldre väckas mitt i natten av hemtjänstens personal och personalen inom äldreomsorgen kan få mer tid för de äldre.

 

Bryt den ofrivilliga ensamheten

Vi arbetar för att bryta den ofrivilliga ensamheten och främja gemenskap genom att skapa mötesplatser över generationsgränser, ett aktivt föreningsliv genom fler lokaler, omvandla fritidsgårdar till allaktivitetshus för alla åldersgrupper och verka för seniorboenden.

 

En hållbar integration som främjar Ekeröandan.

För Ekerömoderaterna har det alltid varit självklart att vi ska bidra efter vår förmåga att ta emot dem som flyr undan våld och förtryck. Lika självklart har det varit att Ekerö kommun inte ska fungera som en tillfällig förvaring eller bygga utanförskapsområden, vi vill erbjuda verkliga möjligheter till integration. I februari 2015 beslutade Ekeröalliansen om ett förslag som skulle skapa förutsättningar för ett bra mottagande och en effektiv integration.

 

Ekeröalliansens förslag från 2015 har resulterat i vad vi kallar Självständighet 365. Vårt mål med projektet är att de som kommer hit ska bli självförsörjande inom 365 dagar. För att lyckas med detta har vi upprättat effektiva rutiner för att de som kommer hit snabbt ska få en praktikplats, en utbildning, ett socialt sammanhang och en bostad.

 

Vårt arbete för effektiv integration har resulterat i att vi erbjuder en kommun fylld av möjligheter, men samtidigt ingen kravlös gemenskap. Inom ramen för Självständighet 365 kommer vi intensifiera vårt arbete för att ställa krav på att de som kommer hit ska anstränga sig för att lära sig det svensk språket, göra sig anställningsbar och komma i egen försörjning.

 

 

 

Vägen in i samhället går via språk och arbete

Genom självständighet 365 och samarbete med företag vill vi tidigt erbjuda en praktikplats där den nyanlände kan öva sina språkkunskaper. Vi vill titta på möjligheten att erbjuda lån till nyanlända i övergången mellan statlig etableringsersättning och kommunala bidrag. På så vis kan vi markera en tydlig förväntan om att pengarna ska betalas tillbaka.

 

Gemenskap som främjar Ekeröandan

Vi vill skapa mötesplatser som snabbt ger ett kontaktnät och en social gemenskap. Vi fortsätter vårt framgångsrika samarbete med civilsamhället som Öar utan gränser, idrottsföreningar och enskilda krafter. Det är nödvändigt för en effektiv integration där den nya kommunmedborgaren blir en del av Ekeröandan.

 

Vi säger nej om vi saknar bostäder

En hållbar bostadssituation är en förutsättning för en effektiv integration där vi undviker att skapa utanförskapsområden. Vi kommer inte att bygga baracker eller tillfälliga boendelösningar utan alla som kommer hit ska erbjudas riktiga bostäder. Har vi inte några bostäder att förmedla kommer vi säga nej till Migrationsverket och pausa vårt mottagande.

 

Det ska vara enkelt för företag att starta, anställa och växa.

Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd.

 

Att företagen är en så avgörande del i vår samhällsutveckling innebär att vi i Ekeröalliansen ser det som en utav våra viktigaste uppgifter att underlätta för dem att starta, anställda och växa i kommunen. Under mandatperioden har vi genomfört flera insatser som resulterat i att vi utsetts till årets klättrare i Stockholms län avseende vårt företagsklimat, vi har utsetts till landet sjätte företagartätaste kommun och en lokal opinionsundersökning visar att Ekerömoderaterna är det parti som kommunens medborgare har störst förtroende för avseende företagande.

 

Nästa mandatperiod vill vi intensifiera vårt arbete för att Ekerö ska bli Sveriges bästa kommun att starta och driva företag i.

 

Enklare för företag att etablera sig och växa

Förra året startade 217 företag i Ekerö kommun. Nu vill vi arbeta för att de ska kunna bli ännu fler. Genom etableringsbar mark, fler arbetsplatsområden, regelförenklingar och ett tätare samarbete vill underlätta för fler företag att starta och etablera sig. När vi planerar nya områden ska vi alltid ta stor hänsyn till att våra lokala företag ska kunna växa.

 

Regelförenklingar och minskad byråkrati

Idag finns det drygt 3400 företag i kommunen vilket genererar ungefär 5500 arbetstillfällen lokalt. Vi vill göra det enklare för dessa att driva sin verksamhet, växa och anställa fler genom att minska regelbördan och byråkratin. Under kommande mandatperiod kommer vi att se över vilka regler som kan effektiviseras eller rationaliseras bort, vilka inspektioner som kan slopas och hur vår myndighetsutövning i möjligaste mån kan automatiseras och digitaliseras.

 

En innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter.

 

Vi har förmånen att kunna stoltsera med några av landets finaste natur- och boendemiljöer. För att även ge kommande generationer den möjligheten tar vi arbetet mot ett smartare och hållbarare Ekerö kommun på största allvar. Under mandatperioden har vi vidtagit flera åtgärder för att kontinuerligt förbättra kommunens miljöarbete, skapa en miljösäker vardag i kommunens verksamheter och främjat omställningen till miljövänliga energisystem.

 

Vi har gjort det enklare för privatpersoner att sätta upp solpaneler på sina tak utan bygglov, vi har infört lokalt kretslopp där allt slam tas tillvara och sanerat dåliga avloppssystem för att värna grundvatten och Mälaren. Vi är aktiva i nätverket Sveriges ekokommuner där vi tillsammans arbetar för långsiktigt hållbar utveckling i Sverige, vi arbetar för fler förnybara energikällor i kommunen och har invigt kommunens första offentliga laddstolpar vid Tappströms infartsparkering.

 

De kommande åren vill vi intensifiera arbetet för att innovativa lösningar ska skapa konkreta miljöeffekter och underlätta för alla att göra klimatsmarta val.

 

Vi satsar på förnybara energikällor

Det senaste året har vi möjliggjort för privatpersoner att sätta upp solceller på sina tak och ladda sina elbilar på kommunens infartsparkering. Nästa mandatperiod vill vi upprätta solceller på alla Ekerö Bostäders nybyggnationer och ge hyresgästerna möjlighet att ladda sina elbilar och laddhybrider.

 

Miljöanpassa kommunens verksamhet

Vi kommer arbeta vidare med vår att förbättra kommunens möjligheter att ta hänsyn till ett miljöperspektiv vid fler beslut, miljöanpassa kommunens lokaler och införa biobaserad närvärme.

 

Enklare att göra klimatsmarta val

Vi kommer intensifiera vårt arbete gentemot företag och privatpersoner. Genom att synliggöra och förenkla regler samt underlätta för företag i deras kontakt med kommunen kan vi underlätta för alla att göra klimatsmarta val.