Nya mål med medborgaren i fokus

Den 23 juni röstade kommunfullmäktige igenom nya kommunövergripande mål för år 2015-2018. Målen är baserade på Alliansplattformen och innebär nya riktlinjer för arbetet både i den politiska organisationen och i kommunens tjänstemannaorganisation. Under hösten kommer vi att presentera de nämndspecifika målen som kompletterar de fem kommunövergripande mål som nu antagits. Utöver Alliansplattformen har utgångspunkten varit att målen ska genomsyras av inställningen att vi alltid kan göra saker bättre, att vi i första hand finns till för medborgarna och att vår uppgift är att skapa största möjliga nytta med våra gemensamma resurser.

Målområde 1, skola och förskola.
Vårt första mål rör skolan och är en av de större förändringarna gentemot föregående mandatperiod. Sedan tidigare har vi målet att bli en av Sveriges tio bästa skolkommuner. Detta mål ligger kvar med skillnaden att vi nu höjer ambitionsnivån ytterligare. Som indikator för måluppfyllelsen har vi tidigare använt, och kommer fortsätta att använda, Sveriges kommuner och landstings årliga rapport Öppna Jämförelser. Tillskillnad från förra mandatperioden, då vi enbart jämförde vilka av Sveriges kommuners niondeklassare som går ut med högst betyg, kommer vi nu använda oss av alla undersökningens parametrar.  Det innebär att vi fortsättningsvis även kommer att mäta exempelvis hur många av våra elever som klarar kunskapsmålen i alla ämnen och blir behöriga till ett yrkesprogram. Denna förändring hoppas vi ska kunna bidra till bättre förutsättningar för alla kommunens grundskoleelever.


Målområde 2, äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning.
På samma sätt som vi vill erbjuda en bra start i livet vill vi skapa en god service för alla som börjar närma sig ålderdomen eller är i behov av särskilt stöd. Under mandatperioden kommer stödet till äldre och personer med funktionsnedsättning att vara prioriterade områden. De kommunala tjänsterna ska vara av hög kvalitet och vår verksamhet ska präglas av ett ständigt förbättringsarbete då vi är väl medvetna om att vi alltid kan göra saker bättre. Som ett led i detta vill vi exempelvis se över hur vi arbetar smartare med digitala omsorgstjänster för att både öka kvalitén och självständigheten hos brukarna. Det är viktigt för oss att den kommunala service vi erbjuder är av god kvalitet, men det är inte alltid kommunen är bäst lämpad att driva en verksamhet. En viktig del i vårt arbete är att öppna upp för fler aktörer för att öka möjligheten till valfrihet.


Målområde 3, medborgarperspektiv.

Detta är ett helt nytt målområde som fokuserar på det faktum att vi finns till för alla kommunens medborgare. Vi vill kunna möta varje medborgare efter dennes förutsättningar och behov. Under mandatperioden kommer vi arbeta på olika sätt för att både öka tillgängligheten och förbättra medborgarnas uppfattning av hur de blir bemötta av kommunen.


Målområde 4, samhällsutveckling.

Inom en inte allt för avlägsen framtid kommer Ekerö kommun att gå från att vara en utpräglad landsortskommun till att bli en småstad, mycket tack vare infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm. Vi tror att detta är positivt för kommunen men ser samtidigt vikten av att ta ett tydligt ansvar för samhällsutvecklingen. Vi kommer att arbeta för att kommunens samhällsutveckling sker på ett hållbart sätt samtidigt som kommunens profil som kulturens övärld och vår Ekeröanda bevaras. Konkret innebär det exempelvis att vi vid om-, ny- och tillbyggnad av kommunala verksamheter ska sträva efter att välja energieffektiva lösningar för värme och ventilation samt att vi ska sträva efter ett lokalt kretslopp.


Målområde 5, ekonomi.

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att våra gemensamma resurser förvaltas på ett sådant sätt att vi skapar största möjliga nytta och en långsiktig tillväxt för kommunen.  Det ställer krav på både styrning och uppföljning av hur resurser används samtidigt som vi behöver se över möjliga effektiviseringar och förnyelse för att skapa ännu bättre förutsättningar framöver. Konkret innebär det exempelvis att vi vill att det årliga ekonomiska resultatet ska vara positivt och att investeringar i huvudsak bör investeras med egna medel. Vi lovar inte att det sker under denna mandatperiod men när ekonomin tillåter, och det inte påverkar vår kommunala service, vill vi sänka kommunalskatten.
Vi som deltagit i framtagandet av dessa mål från Ekerömoderaternas sida tror att detta kommer att innebära en positiv inriktning för kommunen samtidigt som det kommer att underlätta och förbättra vardagen för alla oss som bor i Ekerö kommun. Har ni frågor eller idéer kring målen eller arbetet som nu startar för att målen ska bli verklighet är ni alltid välkomna att kontakta oss.

 

I detta inlägg skrivs enbart en sammanfattning av de fem övergripande målen. Önskar ni läsa en noggrannare redogörelse för mål, indikationer och genomförande hittar ni detta antingen på Ekerö kommuns sammanträdesportal eller kontaktar någon av våra företrädare.