Regeringsförklaring Allians för Ekerö 2015-2018

I stor enighet har Alliansen åter beslutat att gemensamt bilda en politisk plattform för den kommande mandatperioden 2014-2018.
Genom samtliga Allianspartiers positiva hållning har vi lyckats sy ihop en plattform som vi tror kommer att bevara Ekerös karaktär och samtidigt utveckla vår kommun.

Alliansens gemensamma politiska plattform innehåller flera miljöförstärkande åtgärder samtidigt som vi fortsätter satsa på såväl skolan som äldreboende. Nybyggnation av lägenheter ingår i Alliansens planer och detta med olika upplåtelseformer.

Samarbetet stärks också genom att samtliga Allianspartier får plats i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Alliansens överenskommelse undertecknades den 12 november hos blivande kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld.

Som ett led i sitt kommande arbete från den 1 januari 2015 har Adam Reuterskiöld arbetat på olika verksamheter i kommunen. På detta sätt står Adam förberedd på att ta över taktpinnen från vårt nuvarande kommunalråd Peter Carpelan som den 1 januari 2015 tillträder en position som landstingsråd. Vi vill tacka Peter för ett väl genomfört arbete under åren 1999 – 2014 och önskar honom lycka till med sitt nya mycket viktiga uppdrag.

Ingemar Hertz
ordförande

 

Regeringsförklaring Allians för Ekerö 2015-2018

Partierna i allians för Ekerö, Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet
Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om nedanstående
politiska plattform under mandatperioden 2015-2018.

Inledning

Våra grundläggande idéer och värderingar tar sin utgångspunkt i den västerländska civilisationens kristna och humanistiska tradition som bygger på tolerans och respekt för den enskilda individen, människors olikhet och originalitet samt lika värde. Vi är för ett mångkulturellt samhälle, fritt från rasism och främlingsfientlighet.

Vi vill ge de enskilda individerna och de smågemenskaperna möjlighet att själva forma de beslut som är avgörande för våra medborgares livskvalité. Vi har tilltro till varje människas inneboende kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sitt eget liv. Kommunens skyldighet och vår ambition är att tillhandahålla omsorg och stöd till de grupper och individer som behöver samhällets hjälp i olika skeden i livet. Vi vill samtidigt öka individens inflytande, möjlighet och valfrihet att själv kunna påverka sin livssituation.

Vi är överens om att skola, förskola och omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt infrastruktur är prioriterade områden under mandatperioden.

Vi vill aktivt verka för att Ekerös expansion sker på ett sådant sätt att varken miljö- eller kulturvärden eller framtida utveckling äventyras. Detta görs bäst genom en varsam utbyggnadstakt.

Övergripande frågor
Målet med alliansens politik i Ekerökommun är att maximera marginalnyttan för våra medborgare. Med det menas att vi i varje politiskt beslut och i den kommunala verksamheten skall ha Ekerös innevånares nytta som ledstjärna, hur våra innevånare gynnas bäst. Vi skall även sträva efter att hela Ekerökommuns politiska- och tjänstemannaorganisation skall genomsyras av känslan av att vi är till för våra medborgare.

Kvalitetsarbetet inom kommunens olika verksamheter skall även i förutsättningen utvecklas och skall präglas av ett ständigt förbättringsarbete. Den kommunala servicen skall vara hög och hela tiden anpassas efter behov och möjligheter.

Valfriheten för innevånare och kostnadseffektiviten inom kommunen skall öka genom att den offentliga verksamheten får konkurrens av privata alternativ.

Därför ska kommunal verksamhet, utom myndighetsutövning, konkurrensutsätts om det ger positiva effekter för kommunens medborgare.

Ekerökommun ska även ha en aktiv roll i Stockholmsregionens olika samverkansorgan.

Alla delar av den kommunala organisationen ska arbeta vidare med insatser och aktiviteter i syfte att stärka demokratin och de kommunala arbetsformerna.

Ekonomin och kommunalskatten
Den ekonomiska politiken syftar till att ansvarsfullt förvalta Ekeröbornas gemensamma resurser och ge långsiktig tillväxt. Endast en stark ekonomi i Ekerö kan skapa handlingsutrymme för kommunen att satsa på angelägna områden.

Vår gemensamma målsättning är att när ekonomin så tillåter, sänka kommunalskatten.

Skola och förskola
Vårt mål är att Ekerökommuns skolor ska kunna mäta sig kunskapsmässigt och kvalitetsmässigt med de bästa skolkommunerna i landet. Skolans viktigaste mål är att förmedla kunskap. Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas i den takt som de egna förutsättningarna medger. För att kunna ge eleven rätt stöd i ett tidigt skede, måste kunskaper och utveckling utvärderas kontinuerligt.

Kompetenta lärare är en förutsättning för kunniga elever. Vi vill därför fortsätta att satsa på kompetensutveckling av skolledare och lärare.

Ökade krav ställs på skolan då barn i behov av särskilt stöd och ansökningarna till särskolan tenderar att öka. Vårt mål är att upp nå ett effektivt resursutnyttjande, samtidigt som vi ger en god service i form av särskilt stöd. Skolan skall vara en trygg arbetsplats för såväl elever som personal.

Ordning och reda samt respekt för varandra är grundläggande för en bra undervisningsmiljö. Skolans vardag ska präglas av arbetsglädje och studiero.

Alla skolor ska aktivt motverka mobbning och sexuella trakasserier samt värna om de mänskliga rättigheterna.

Det pågående kvalitetsarbetet rörande förskolor och skolor skall fortsätta och vidareutvecklas för att säkerställa en fortsatt god kvalitet i verksamheterna.

Skolorna ska stimuleras att utveckla egna profiler.

Storleken och sammansättningen av grupper inom skola och förskola skall anpassas efter barnens behov och verksamhetens art.

Vi vill bevara de småskolenheterna framför allt på landsbygden.

Det är viktigt att de yngsta barnen har möjlighet att gå i skolan så nära hemmet som möjligt.Vi vill fortsätta ge Ekerös föräldrar och barn/elever valfrihet att välja förskola, grundskola och gymnasium.

Vi vill även verka för ökade möjligheter till regelbunden fysisk aktivitet för skolungdomarna.

Vi vill värna om pedagogisk omsorg i hemmen i privat såväl som i kommunal regi.

Vi ska fortsätta att utveckla trafiksäkerheten kring våra skolor och förskolor.

Vi kräver av SL att alla barn ska ha sittplats i bussarna.

Äldreomsorg och insatser till funktionsnedsatta

Vi vill:

 • att de äldre skall få bo kvar i sitt eget hem så länge som de önskar
 • ha en väl fungerande hemtjänst – fortsatt utveckling enligt lagen om valfrihet (LOV)
 • fortsatt stöd till anhörigvården
 • att frivilligorganisationernas arbete stöds
 • att utreda möjligheterna till att medföra husdjur i särskilt boende samt möjliggöra pedagogiska trädgårdar

Ekerökommun ska vara en föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning

Att få vara med att forma sitt liv är en rättighet. Med stöd och rätt hjälp är detta möjligt.

Daglig verksamhet ska utgå från den enskilde personens önskemål.

Vi ska ge alla medborgare med funktionsnedsättning möjlighet till att ha en aktiv fritid.

Infrastrukturen
Kommunen står inför en rad infrastrukturella utmaningar. Det gäller bl a vägar,
båt- och färjeförbindelser samt kollektivtrafik. Många av dessa frågor måste
lösas i nära samarbete med våra närmaste grannkommuner, landstinget och
Trafikverket samt andra statliga organ.

Vi skall genomföra de i avtal med Trafikverket överenskomna infrastrukturella satsningarna

Vi skall dessutom verka särskilt för:

 • ökad trafiksäkerhet vid skolor, förskolor och
  äldreboenden
 • förbättrad kollektivtrafik
 • ökat antal cykelbanor mellan större boendeområden, skolor och serviceställen
 • Alliansen vill verka för fortsatt bredbands utbyggnad

Räddningstjänst och polis
Vi ska kontinuerligt följa upp samarbetet inom Södertörns brandförsvarsförbund. Räddningstjänstorganisationen ska även fortsättningsvis omfatta de lokala brandvärnen.

För att öka medborgarnas trygghet ska vi verka för att det finns poliser i tjänst inom Ekerökommun dygnet runt alla dagar i veckan.

Miljön
Kommunens miljöarbete ska ske systematiskt och kontinuerligt förbättras.

Ett miljöperspektiv ska alltid tas med i kommunens aktiviteter och beslut.

Vi arbetar vidare med sanering av dåliga avloppssystem för att värna grundvattnet och Mälaren

Vi arbetar för en giftfri vardag i kommunens lokaler och verksamheter.

Kommunen ska i egen verksamhet och i energirådgivning främja omställningen till miljövänliga energisystem.

Vårt förebyggande arbete för ett renare och vackrare Ekeröfortsätter, med snabba insatser mot klotter och vandalisering.

Vi ska inom kommunens verksamheter sträva efter att upp nå ett lokalt kretslopp genom att återvinna och använda de avfallsprodukter vår kommun genererar.

Vi ser ett stort värde i djurhållning som håller landskapet öppet.

Näringslivet
Den kommunala servicen skall vara hög vid företagens myndighetskontakter genom en professionell och snabb ärendehandläggning samt tydliga besked.

Näringslivet på Ekerö domineras, av relativt små och medelstora företag. Det är viktigt att kommunen är lyhörd för dessa företags behov samt att aktiva insatser görs för att åstadkomma nyetableringar av t ex kunskaps –och tjänsteföretag inom kommunen.

 • Underlätta företagandet
 • Utveckla befintliga och nya arbetsplatsområden
 • Fortsatta årliga företagsseminarier

Ett mer allsidigt näringsliv kan påsikt leda till ett reducerat pendlingsbehov samt en mer dynamisk arbetsmarknad och företagskultur i Ekerökommun.

Vi vill verka för en aktiv turistnäring på Mälaröarna.

Vi skall verka för en ökad konkurrens i detaljhandelsleden.

För att stärka det lokala näringslivet ska lokal upphandling ske så långt som möjligt.

Kultur och Fritid
Kommunens profil förstärks genom att vi konsekvent använder det redan inarbetade begreppet ”Kulturens Ö-värld”. Kultur, näringsliv och turism hör ihop. Vi vill satsa på en mer aktiv marknadsföring av kommunen för att nå nya grupper av besökare.

Kommunen ska aktivt värna ett bevarande av vårt rika kulturlandskap med ett tusenårigt historiskt djup och med många värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer.

En god livsmiljöförutsätter tillgång till kulturell stimulans. Kommunen ska uppmuntra och stödja kulturella aktiviteter på frivillig väg genom främst våra föreningar och byggande av nätverk i kommunen.

Aktiviteter för barn och ungdomar ska prioriteras.

Ekerökommuns framgångsrika samarbete med idrotts- och andra föreningar ska fortsätta med aktivitetsstöd och anläggningsdriftsstöd som bas för ekonomiskt bidrag.

Särskild uppmärksamhet skall ägnas verksamhet – idrottslig och annan – som bidrar till jämställdhet.

Vi värnar kommunens tätortsnära natur för lek, rekreation och friskvård.

Uppmuntra fortsatt etablering av fritidsklubbar

Vidare ska vi verka för:

 • Våra ungdomars kulturella och intellektuella utveckling.
 • De kommunala lokalerna finns att tillgå för organisationer och ideella
  föreningar.
 • Att Ekebyhovs slott och park ska fortsätta att utvecklas som kulturcentrum och bevaras i kommunal ägo.
 • Fortsätta utvecklingen av kommunens idrottsplatser
 • Att Kulturhuset i Ekeröcentrum utvecklas till ett kulturcentrum med biblioteket som en central roll.

 Plan- och byggfrågor
Ekerökommun står inför en stor omvandling. Under de närmaste åren kommer kommunens infrastruktur ge nya möjligheter. Med en breddning av länsvägen till Nockebybron, samt med byggnationen av förbifarten kommer vi inte bara att få två nya förbindelser till och från kommunen, utan även ett bättre trafikflöde på länsväg 261

Vi kommer att gå från att vara en utpräglad landsortskommun och utvecklas till vår vision av småstad.

Ekerökommun ska utvecklas med försiktighet och omtanke och bevara sin nuvarande karaktär.

Vi ska verka för:

 • att stor hänsyn visas till den enskildes önskemål i bygglovsfrågor
 • att hyreslägenheter, bostadsrättslägenheter och ägarlägenheter särskilt för småhushåll, byggs som en del av bostadsbyggandet
 • att av tillkommande lägenheter i flerfamiljshus bör om möjligt ca 20 % utgöras av hyreslägenheter

Alliansen är överens om en minimistorlek på samtliga nya tomtavstyckningar
i kommunen. Minsta tomtstorlek inom detaljplanelagt område ska vara 1 000 kvadratmeter och utom detaljplanelagt område minst 2 000 kvadratmeter.

Ny översiktsplan tas fram under mandatperioden.

Ekerökommun en modern arbetsgivare
En positiv, kunnig och engagerad personal är den viktigaste tillgången för att nåframgång i arbetet påalla nivåer inom kommunen. Ekerökommun ska vara en arbetsplats i ständig utveckling där fortbildning och ansvarstagande stimuleras.

Alliansen har ett stort ansvar att tydliggöra vår politiska ambition för kommunens personal. Genom entydiga direktiv och tydliga målformuleringar kan personalen göras delaktiga i ett gemensamt arbete för ett ännu bättre Ekerö.

Konkreta punkter

Skolan

 • Fortsatt upprustning av skollokaler.
 • Kompetensutveckling av lärare.
 • Planera för ny grundskola.
 • Införa en elevhälsogaranti, rätt att träffa kurator/skolsköterska inom 24 timmar.
 • Värdegrundsarbete för trygghet i skolan/förskolan.
 • Närproducerad gärna ekologisk mat i skolor/äldreboende.
 • Övergång till förvaltningsstyre i Barn och Utbildningsnämnden.
 • Fortsatt IT satsning i skolan.

Äldre

 • Planera för ytterligare boende för äldre.
 • Färingsöhemmet utvecklas till boende för äldre.
 • Möjliggöra för ytterligare vård och omsorgsboende för äldre.

Boende

 • Planera för levande torg.
 • Planera för lägenheter i Stenhamra (ICA tomten) .
 • Hyresrätter och seniorboende intill EkeröCentrum.

Näringsliv/kommunikationer

 • Färdigställa mark för företagsetableringar.
 • Utreda utmaningsrätt för lokala företagare.
 • Verka för bekväm direktbuss till stora arbetsplatsområden, tex Kista.
 • Verka för bättre kommunikationer.
 • Fler infartsparkeringar
 • Trafiköversyn för Tappström Sandudden.

Kultur/fritid

 • Utveckla kulturhuset i Ekeröcentrum.
 • I samverkan med ägarna utveckla Stenhamra stenbrott.
 • Införa skyddsbestämmelser för Ekebyhovs slott/dal/Jungfrusundsåsen.
 • Planera för platser för spontanaktiviteter.
 • Utöka antalet kommunala badplatser.
 • Planera för fler idrottshallar.
 • Uppföra lekplatser/mötesplats.

Miljö

 • Uppföra demonstrationsanläggning med solceller för elproduktion.
 • Laddstolpar för elbilar.
 • Genomföra biobaserad närvärme.

Övrigt

 • Inrätta fler tvärpolitiska projekt.

Ekeröden 12 november 2014

Nya Moderaterna                                                       Folkpartiets Liberalerna

Ingemar Hertz                                                              Ingegerd Danielson

Ordförande                                                                   Ordförande

Centerpartiet                                                              Kristdemokraterna

Kjell- Erik Börjesson                                                   Christina Blom Andersson

Ordförande                                                                   Ordförande