REVISIONEN

Det politiska arbetet inom kommunen ska granskas av revisionen. Från och med 2015 är jag huvudansvarig inom moderaterna för revisionen.

Revisorernas årliga granskning omfattar all verksamhet som bedrivs av styrelse, fullmäktigeberedningar, enskilda förtroendevalda i dessa organ och den verksamhet som bedrivs i de kommunala företagen. Det innebär att samtliga nämnder, styrelsen, Roslagsvatten AB, Ekerövatten AB, Ekerö Bostäder AB, Södertörns Brandförsvar samt Stiftelsen Skolsamfonden omfattas av vår granskning.

Kommunens fullmäktige är de kommunala revisorernas uppdragsgivare och vi ska redovisa för fullmäktige vårt uppdrag och de bedömningar som vi har gjort. Syftet med den årliga granskningen av all verksamhet är att pröva om nämnderna fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. Revisionen ska också vara stödjande och framåtsyftande. I uppdraget ingår bl.a. att pröva hur nämnderna tar till sig och tolkar sitt uppdrag och operativt omvandlar detta så att verksamheten når de politiska målen. I nämndernas uppdrag ingår både uppbyggnad av system och verktyg för ledning, styrning, uppföljning och kontroll, liksom att säkerställa att systemen och verktygen tillämpas på avsett sätt. Utgångspunkt är nämndernas och styrelsens ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig, ekonomiskt tillfredsställande och säker verksamhet genom aktivt beslutsfattande.

En utgångspunkt för planeringen av vårt arbete är bedömning av väsentlighet och risk inom verksamheterna. Revisionsarbetet ska inriktas mot sådana områden där det kan finnas risk för att väsentliga fel uppstår som kan påverka verksamhetens inriktning, förvaltning och redovisning.

Revisorerna ska utifrån kommunallagen bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan. Bedömningen ska avse både de verksamhetsmål och de finansiella mål som fullmäktige fastställt och som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Lars-Olof Laurén
Gruppledare för revisionen inom Moderaterna