Nu lägger vi ytterligare ett år till handlingarna

Under gårdagens kommunfullmäktige kunde vi lägga ytterligare ett år att vara stolta över till handlingarna. Det har varit ett år präglat av bra resultat, inte bara av ekonomisk karaktär utan även beträffande den nytta vi skapat för våra medborgare. Nedan hittar ni i sammanfattande punktform några av alla de projekt, resultat och förbättringar som genomförts i Ekerö kommun år 2015.

 

Integration

 • I februari initierades ett projekt att se över en integrationsstrategi för hur Ekerö kommun ska bli bäst i Sverige på integration och kunna möta den ökade migrationen på ett bra sätt.
 • Samtal med arbetsförmedlingens chefer, nyanlända och företagare har genomförts för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.
 • En integrationssamordnare har anställts med uppdraget att öka sammarbetet mellan kommunen och alla frivilliga krafter i föreningar och organisationer.
 • En integrationschef har utnämnts med ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn.

 

Barn- och utbildningsnämnden

 • Enligt skolverkets statistik för 2014 hamnade Ekerö kommun på plats åtta i landet och plats fem i länet avseende meritvärden i grundskolan. Detta innebär att vi förra mandatperioden både uppnådde och överträffade vårt mål att bli en av Sveriges tio bästa skolkommuner sett till meritvärde.
 • Ekerö kommun var först ut i Sverige med att använda det s.k. 3D-klassrummet på flera språk. Verktyget kommer framförallt att användas i biologi, fysik, kemi, matematik, teknik och geografi vilket ska ge en bättre och effektivare undervisning. Att vi använder det på flera språk kommer vara särskilt positivt för alla våra nyanlända som har svårare att tillgodogöra sig undervisningen på svenska.
 • En ny övergripande barn- och elevhälsoplan har utarbetats för att skapa en gemensam syn på barnet från förskolan till gymnasiet. Detta ska säkerställa likvärdighet och kvalitet i hela elevkedjan.
 • Ett fördjupat arbete mot kränkande behandling utarbetades genom förbättrade rutiner för rapportering och ett nätverk kring ämnet för fritidshemmen, vilket ska öka samarbetet i frågan.
 • Vi startade Centrum för nyanlända på Tappströmsskolan, vilket ska förenkla undervisningen för kommunens nyanlända med exempelvis modersmålsundervisning och studiehandledning.
 • Matematiklyft genomfördes på fritidshemsnivå.
 • Lärare fick tillgång att söka medel för kompetensutveckling inom IT och särskilt stöd.

 

Socialnämnden

 • Vi har utvecklat ”familjeteamet”.
 • Utvecklat mottagandet av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn.
 • Startat upp HVB på Sundsgården och Stenhamra för att öka vår mottagningskapacitet.
 • Påbörjat byggnationen av Söderströmsgården, kommunens nya äldreboende som ska ersätta Färingsöhemmet vilket tidigare utnämnts till Sveriges bästa äldreboende.
 • Årets Öppna jämförelser visade att Ekerös hemtjänst är bäst i Stockholms län och att vi hamnar på plats 18 i riket.
 • Årets Öppna jämförelser visar att våra särskilda boenden är tredje bäst i länet och att vi hamnar på plats 74 i riket.

 

Kultur- och fritidsnämnden

 • Ett stort fokus på samarbetet med kultur- och idrottsföreningar för att förbättra kommunens sociala integration. Exempelvis har vi arbetat med idrottsutövning, skidåkning, drakflygning, språk café m.m.
 • Arbetat för att Sundsgården ska bli en naturlig mötesplats för kommunens föreningsliv, medborgare och nyanlända.
 • Genomfört vår årliga och uppskattade Föreningsgala.
 • Genomfört idrottsevenemang som SM i armbrytning.
 • Ökat bibliotekets tillgänglighet genom längre öppettider, infört söndagsöppet och utvecklat bibliotekswebben.

 

Byggnadsnämnden

 • 195 nya bostäder har byggts, vilket kan jämföras med 66 nya bostäder år 2014. Vi har aldrig byggt så mycket som nu.
 • Ekerö direkt har införts vilket både ökat tillgängligheten mot medborgarna och avlastat kontoret.
 • Ett uppdrag har lagts för att möjliggöra bygglovsansökningar via nätet. Genom att använda sin e-legitimation ska medborgarna både kunna söka och följa sin bygglovsansökan via hemsidan.

 

Tekniska nämnden

 • Infört en projektmodul i ekonomisystemet, komponentavskrivning och en ny objektstruktur.
 • Påbörjat rekryteringen av ett projektkontor samt fler exploateringsingenjörer.
 • Upphandlat tre driftentreprenader, där vi försökt dela upp dem i mindre enheter för att möjliggöra för det lokala näringslive.t
 • Genomfört utbyggnationer samt genomfört och planerat för byggnationer och renoveringar i Färentuna skola, Närlunda skola, Ekebyhovskolan och Roshagens gruppboende.
 • Rustat upp gång- och cykelvägar och satt uppbelysning på cykelvägen mot Stenhamra.
 • Infört en ny avfallsplan och startat matavfallsinsamlingen.

 

Miljönämnden

 • Antagit nya nämndmål för mandatperioden.
 • Genomfört åtgärder för att minska utsläpp av miljöpåverkande ämnen i Mälaren.
 • Påbörjat ett arbete för att skapa en giftfri vardag för våra barn.
 • Upprättat en dagvattenstrategi.
 • Jobbat med att öka kunskapen om alternativa reningsmetoder för små avloppsanläggningar.

 

Ekerö Bostäder

 • Vi har slutfört vårt arbete för den upprustningsplan som upprättades för tio år sedan. Det gör att vi står starkt inför framtiden och ligger längre fram än många andra kommuner i vår upprustning av bestånd.
 • Nytt parkeringshus på Wrangels väg med tre våningar.
 • Vi har fått ett nytt fastighetssystem i drift.