Alliansen: Detta är vårt bästa alternativ

Förslaget att flytta Ekebyhovskolans högstadium till Tappströmsskolans lokaler har väckt både frågor och känslor de senaste veckorna. Skolan är vårt mest prioriterade område. Vi arbetar hårt för att alla barn ska uppnå sin fulla potential i skolarbetet och trivas i sin skola. Därför är det viktigt för oss att förklara varför vårt förslag är det bästa alternativet.

Ekerö är en bra kommun att leva och bo i och vi rankas högt i nationella skolmätningar. Det är inte konstigt att allt fler flyttar hit, men det innebär utmaningar. Enligt en kapacitetsplan från 2013 behöver vi till 2022 plats för 500 fler elever. Sedan mätningarna har ett ökat flyktingmottagande skapat behov av ytterligare 3-4 klasser. I kombination med en förändrad nivåindelning, där år 6 återgår till mellanstadiet, finns ett stort behov av fler skolplatser.

För att möta utvecklingen har vi tittat på flera alternativ de senaste åren, som att bygga en ny skola eller att bygga ut Ekebyhovskolan. En ny skola kan inte lösa behoven på kort sikt, och en granskning visar att Ekebyhovsskolans befintliga byggnader inte tillåter en utbyggnad inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart. Ett tredje alternativ är att bygga ut Tappströmsskolan, men för att möta behovet skulle skolan behöva plats för 1100 elever. Så stora skolenheter är vi nog alla överrens om att vi inte ska ha i kommunen. I september berättade vi om ett fjärde alternativ, att bygga ut Sanduddens skola med ett högstadium.

Då personal på Ekebyhovskolan påtalat renoveringsbehov och trångboddhet kommer skolan renoveras och då krävs att vi frigör lokaler. Tidigare har paviljonger använts vilket är en mycket dyr lösning. Istället för att elever ska gå ett par år i paviljonger på en byggarbetsplats ser vi det som en bättre lösning att använda lediga lokaler på Tappströmsskolan. Då kan Ekebyhovskolan, efter renovering, möta det ökade behovet av låg- och mellanstadieklasser.

Vi förstår att vissa är besvikna över förslaget men är övertygade om att det är vårt bästa alternativ vilket vi tidigare haft en bred enighet om. I december informerades rektor och facken om förslaget, utan att ha invändningar, och samtliga partier var överrens på arbetsutskottet i januari. Det är därför förvånande att oppositionen väljer att vända kappan efter vinden och i media kritisera de förslag de själva skickat vidare för beslut.  Inte heller i våra samtal med föräldrar, lärare och elever har det framkommit något alternativ utöver de fyra ovanstående.

Vi politiker finns till för er medborgare. Ni är det centrala i våra beslut och det innebär att vi behöver fatta beslut som gynnar kommunen som helhet. Att kommunikationen av vissa uppfattats som bristfällig tar vi till oss för framtida dialoger.  Genom vårt förslag får vi fler skolplatser, en bättre arbetsmiljö för elever och skapar största möjliga nytta med våra gemensamma resurser. Vi är övertygade om att detta kommer att leda till det bästa för kommunens skolor och elever på sikt.

 

Lena Gerby (M)
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Göran Hellmalm (L)
Vice ordförande

Jimmy Sjölund (C)
Ledamot

 Ove Wallin (C)
Ledamot

 Thomas Swenson (KD)
Ledamot