Äntligen får Ekerö kommun ett badhus

Den 12 mars kommer Ekeröalliansen att lägga ett förslag om att återuppta byggplanerna av ett badhus vid Träkvistavallen. Kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att förnya det ramprogram och rambeskrivning som antogs av kommunfullmäktige den 25 oktober 2011. Kommunstyrelsen ska därefter återkomma till kommunfullmäktige med förslag på uppförande av ett badhus.

Att bygga ett badhus i kommunen har varit ett aktuellt ämne i många år. Det skulle innebära många fördelar för oss som bor i kommunen som förenklad simundervisning, möjlighet till simträning som fritidsaktivitet och rehabilitering. Att bygga och driftsätta ett badhus är dock inte en helt okomplicerad process och måste vägas mot våra ekonomiska möjligheter och prioriteringar.

Kommunfullmäktige tog den 20 oktober 2009 beslut om att ett badhus skulle etableras i Ekerö kommun och placeras vid Träkvistavallen. I början av 2011 avbröts upphandlingen då förutsättningar som angivits i upphandlingen, bland annat avseende de ekonomiska förutsättningarna för drift, inte kunnat uppfyllas. Den 25 oktober 2011 antog kommunfullmäktige ett förnyat ramprogram och rambeskrivning för ett badhus. Den 20 november 2012 beslutade kommunfullmäktige att skjuta upp tidpunkten för etablering av ett badhus till en tidpunkt när det kan anses ekonomiskt hållbart för kommunen.

Ekeröalliansen ställer sig bakom det beslut som kommunfullmäktige fattade i november år 2012. Kommunens förtroendevalda politiker och våra anställda tjänstemän har skyldigheten att prioritera hur vi använder våra gemensamma resurser för att skapa största möjliga nytta för samtliga medborgare i kommunen. Efter beslutet om att avvakta med uppförandet av ett badhus har vi istället valt att satsa resurser på att få Sveriges bästa skolor och hemtjänst, vi har byggt ett nytt äldreboende och byggt en ny sporthall. Utöver det har vi investerat i ett antal konstgräsplaner och andra aktivitetsytor som blivit mycket populära, speciellt hos ungdomar. Detta är enbart ett urval av våra satsningar som vi kanske hade fått prioritera bort om vi istället valt att gå vidare med byggplanerna redan 2011-2012.

Att planerna lagts på is betyder dock inte att vi i Ekeröalliansen inte vill upprätta ett badhus i kommunen. Tvärt om skulle vi gärna se att vi kunde bygga ett badhus inom en snar framtid och därför är det en fråga vi ser över med jämna mellanrum. Nu står Ekerö kommun inför en spännande utveckling. Nya trafiklösningar och en kommunal service i toppklass leder till att vi kan gå från en landsortskommun till vår vision om en småstad. Att vi blir betydligt fler som bor och verkar i kommunen förändrar de ekonomiska förutsättningarna för att upprätta ett badhus. Fler medborgare innebär en ökad skattebas, en ökad efterfrågan och en potentiell ökning i hur många som skulle vara intresserade av att använda ett badhus. Vi ser även att våra effektiviseringar och vår varsamma hantering av ekonomin bidragit till ett ekonomiskt överskott under de senaste 13 åren. Det gör att vi både kan behålla en hållbar ekonomi i balans och tillmötesgå medborgarnas önskemål om ett badhus.

Vi föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att förnya det ramprogram och rambeskrivning som antogs av kommunfullmäktige den 25 oktober 2011. Kommunstyrelsen ska därefter återkomma till kommunfullmäktige med förslag på uppförande av ett badhus.