Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden tillhör budgetmässigt en av dom minsta nämnderna men med stor påverkan på den enskilda kommuninvånaren. Dom beslut som fattas av byggnadsnämnden är så gott som uteslutande av myndighetskaraktär, den lag som styr nämnden är plan och bygglagen och den gäller lika för hela landet. Det gör att politiken får ett begränsat utrymme i besluten.

Ett annat styrande dokument är kommunens översiktsplan där den styrande majoriteten lagt fast hur kommunen ska utvecklas dom kommande åren, den senaste översiktsplanen är beslutad av kommunfullmäktige i december 2005. 

I översiktsplanen har slagits fast att kommunen ska utvecklas med försiktighet vilket innebär cirka 140 nya bostäder per år samt att det öppna landskapet skall bevaras och att tillkommande bebyggelse ska vara gårdsanknuten. Det är en politik som stöds fullt ut av moderaterna och som vi ligger bakom i sitt framtagande.

En försiktig bebyggelse utveckling är särskilt viktig dom närmaste tio till femton åren innan vi har fått någon form av lösning på trafiken till och från vår kommun, det är även många som valt att bosätta sig i Ekerö kommun på grund av den landsbyggds karaktär som ännu är dominerande i stora delar av kommunen, därför är det viktigt att vissa kommundelar utvecklas med försiktighet

Även en försiktig utveckling ska medge att flertalet kan utnyttja sin fastighet till bebyggelse.

Moderaterna står för att den enskilda fastighetsinnehavaren ska kunna nyttja sin mark utifrån sina egna behov men det kräver en övergripande planering för hur marken inom kommunen används. En alltför stor exploatering på mark som inte just nu är tänkt för det ändamålet kan rasera kommunens ekonomi genom att nya skolor, vägar och va anläggningar krävs. Vid enskilda byggnationer behöver också dom kringboendes synpunkter beaktas så att olägenheter kan undvikas.

Ekerö kommun är en hästtät kommun med allt vad det innebär av för och nackdelar. Avstånd till befintlig hästhållning är något som nämnden måste ta hänsyn till, vi ska inte ge bygglov på sånt sätt att hästverksamheten äventyras men samtidigt måste grannfastigheten ha möjlighet att utnyttja sin mark. En annan aspekt av hästverksamhet är möjlighet till ridvägar, det är inte byggnadsnämndens skyldighet att ordna det men vi behöver försöka lösa den frågan när vi ger bygglov för hästverksamhet. En positiv sak är att hästverksamheten möjliggör att dom öppna landskapen bevaras i en tid när lantbruken minskar.

Strandskydd och sjönära byggande är alltid en het fråga, från moderat sida försöker vi uppmuntra till sjönära bebyggelse på platser där det kommer många till nytta, det kan vara på platser som idag inte är tillgängliga men genom ett sjönära byggande så öppnas möjligheten till promenadvägar och servicefunktioner som annars inte skulle vara möjligt.

Ett annat viktigt uppdrag är att serva kommunens företagare med snabba beslut och sakkunnig hjälp i bygglovsfrågor, vi har därför en handläggare på kontoret som har som högsta prioritet att hjälpa företagen.

Moderat politik innebär stor frihet i byggandet men med hänsynstagande till omgivningen.

Lennart Nilsson

Byggnadsnämndens ordförande