En skola med ordning, kunskap och trivsel i centrum

Vår politik har bidragit till att våra skolor kan mäta sig kunskapsmässigt och kvalitetsmässigt med de bästa skolorna i landet. Nu söker vi fortsatt förtroende för vårt arbete att erbjuda en skola med innovativa lösningar, kunskap i fokus och en god arbetsmiljö.

I våra skolor ska alla bli sedda och kunskap stå i fokus. Ingen elev ska halka efter, inte nå E i alla ämnen eller sakna tillräckligt med kunskap för att nå sin fulla potential. Genom en individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning kan vi stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare än sina klasskamrater. Vi vill intensifiera vårt arbete med digitala hjälpmedel i skolan för att förenkla elevernas inlärning och minska lärarnas administration. Fler fristående skolor behövs för att alla ska kunna välja den skola som passar den enskildes behov bäst.

Lärarna är avgörande för elevernas förutsättning att uppnå sin fulla potential. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare, satsa på kompetensutveckling och digitala verktyg vill vi locka hit länets bästa lärare. Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär en bra arbetssituation, karriärmöjligheter, yrkesstatus och kontinuerlig kompetensutveckling. Under mandatperioden har vi avsatt medel för kompetensutveckling, digitalisering och sänkt kostnaderna för pedagogiska måltider. Vi fortsätter arbetet genom en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga arbetsvillkor och ett samarbete med universitet för att förstärka personalförsörjning och kompetensutveckling.

Skolan förknippas oftast med en plats för lärande men är även en arbetsplats och en social arena. Trygghet, arbetsro och respekt är en grundläggande förutsättning för lärande. I våra skolor ska det vara nolltolerans mot mobbning, hot och trakasserier. Vi satsar på elevhälsan med ökade anslag och genom att mer tid läggs på eleverna, och mindre centralt. Då forskning visar att mer rörelse leder till bättre skolresultat och elevhälsa vill vi utöka skolidrott och rörelse i alla årskurser.

 

Ovanstående är en insändare skriven av Lena Gerby som publicerades i Mälarö tidning 2018-04-13.