Kulturnämnden

Anna-Karin Ullgren
Anna-Karin Ullgren

Kulturnämnden har ansvar för kommunens kulturpolitik och verksamheter inom kultur och fritid.

Kulturen ska vara en strategisk resurs, för samhällsutveckling och för den enskilda medborgaren i alla åldrar, för att uppnå livskvalitet, kreativitet och ett bra liv.

En kulturstrategi är sedan ett antal år tillbaka antagen av kommunfullmäktige för att underlätta arbetet med att integrera kultur i alla kommunens nämnder och styrelser. Strategin bygger på insikten att vi, för att må bra, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till upplevelser och eget skapande samt gemenskap med andra människor. När dessa faktorer samverkar på ett positivt sätt gynnar det både hälsa och demokrati. Ledorden i Kulturstrategin är INSPIRATION och GLÄDJE, 

MÖTESPLATSER, KULTURARV och SAMVERKAN.  Kulturnämndens huvudsakliga inriktning är att stödja aktiviteter för barn och unga samt svara för stöd och rådgivning åt hela föreningslivet. Kulturnämnden arbetar för ett brett utbud av aktiviteter och för att kulturen ska bli en del av kommunens vardagliga verksamhet. En viktig uppgift är att stödja nätverk och arbeta för att skapa fler mötesplatser. Kulturverksamheten för barn och ungdom möjliggörs bl a genom det utbud som finns inom Ekerö Kulturskola som gör det möjligt att spela instrument, sjunga eller vara med i en teatergrupp. Det finns också ett mycket aktivit och engagerat föreningsliv, inte minst idrottsföreningar och kulturföreningar där många barn och ungdomar är aktiva. Ungdomskultur är inte en kultur utan många.

Kulturer formas och förändras över tid och kräver flexibilitet. Hur man än väljer att spendera sin fritid är det viktigt att det finns bra möjligheter till aktiviteter under fritiden eller att det finns möjligheter att själv skapa sin fritidsaktivitet.

Kommunen utvecklar, i samarbete med ungas önskemål, möjligheter för ungdomar att ta egna initiativ och hos kommunen ansöka om hjälp till finansiering för att kunna förverkliga sina önskemål. Dessa möjligheter går under arbetsnamn “Ungas egna initiativ”, samt ” Snabb slant”. 

Träkvistavallen erbjuder sedan i våras möjlighet till ett brett utövande av friidrott och äntligen har kommunen fått en konstgräsplan att spela fotboll på. Det pågår också beredning av ett idrottspolitiskt program som för närvarande är ute på remiss hos föreningslivet.

Ett viktigt satsningsområde för Kulturnämnden är Bibliotekets roll. Biblioteksverksamheten i kommunen ska vara attraktiv för alla, värna skapande och ge möjlighet till lokal delaktighet, dvs. i Ekerö ska man hitta bibliotek där folk finns mest. Som exempel på detta utvecklas biblioteksservicen på Adelsö under 2009/10. Skolbiblioteken spelar en viktig roll för en tidig introduktion i böckernas värld och för en bra möjlighet att utveckla sina språkkunskaper. Barnens bibliotek i Stenhamra är ett exempel på en mycket uppskattad förnyelse av bibliotekets verksamhet för barn och målet är att hitta ett koncept som lika tydligt möter ungdomars behov och önskemål.

Viktigt är att värna Ekerös rika kulturarv som en källa till inspiration och förnyelse. I vår kommun finns två världsarv – Drottningholms slott och park från 1700 talet samt Birka-Hovgården från vikingatiden. Mellan dessa världsav finns ett fantastiskt kulturlandsskap med bl a åtta magnifika 1100-tals kyrkor, praktfulla slott och herrgårdar. Här finns ett rikt och livligt konstliv representerat av berömd arkitektur, museer och konstateljéer. Här finns vackra naturreservat, vandrings- och cykelleder.

Här finns närodlat och gårdsbutiker med självplock och en rik flora av frukt och blomsterodling. Runt vårt vackra Ekebyhovs slott, ett av Europas äldsta träslott uppfört i mitten av 1670-talet, växer Sveriges nordligast belägna bokskog. I denna idyll växer den moderna kommunen fram där en tredjedel av kommunens innevånare är under 20 år.

Under 2008 gjordes en kulturmiljöanalys av tätortsbandet dvs. Stenhamra, Ekerö centrum och Södra Färingsö för att underlätta bedömning av vilka kvalitéer som bör tas tillvara för att nå en eftersträvansvärd och attraktiv livsmiljö i tätortsbandet.

Ekerö kommun – Kulturens övärld.

Anna-Karin Ullgren
Vice Ordförande Kulturnämnden