Lätt för medborgare att göra klimatsmarta val

Ekerö kommuns Byggnadsnämnd har i ett enigt beslut antagit nya riktlinjer för när bygglov inte behöver sökas för solfångare och solceller för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader.

 

– Krav på bygglov har legat som ett hinder för dem som vill sätta upp solpaneler på taket men nu ska bygglovskravet förenklas betydligt. Jag är glad över att kunna presentera ett beslut i bred politisk samsyn som både underlättar för våra medborgare att göra klimatsmarta val samtidigt som vi avlastar vår bygglovshantering, säger Arnulf Langlet (M) Ordförande i Byggnadsnämnden.

– Ekeröalliansen har som målsättning att skapa en hållbar samhällsutveckling genom smartare och effektivare lösningar för våra medborgare och i våra kommunala verksamheter och detta är ett tydligt exempel på hur vi bedriver detta arbete, säger Arnulf Langlet (M) Ordförande i Byggnadsnämnden.

Nya riktlinjer för att sätta upp solceller och solfångare Stadsarkitektkontoret fick i oktober 2016 i uppdrag av Byggnadsnämnden att utreda förutsättningar för att ge bygglovsbefrielse för solfångare och solceller. Den 22 mars presenterade tjänstemännen ett förslag som godkändes av Byggnadsnämnden. De nya riktlinjerna trädde i kraft den 28 mars. Byggnader som är K-märkta, Q-märkta och q-märkta är fortfarande bygglovspliktiga. Enligt plan- och bygglagen, 9 kap 2 §, krävs generellt bygglov för ändring av byggnad om det innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. I vissa fall kan dock solfångare och solceller uppföras utan bygglov. Riktlinjerna är framtagna för att informera om när det behövs bygglov och när det är bygglovbefriat. Riktlinjerna gäller för en- och tvåbostadshus samt tillhörande komplementbyggnader. Läs mer om de nya riktlinjerna på kommunens hemsida www.ekero.se/byggabo