Lena Gerby svarar om Ekebyhovsskolan

Den 2 februari tar barn- och utbildningsnämnden upp organisationsförändringar och utbyggnation av skolor i centrala Ekerö för diskussion. En av frågorna som ska diskuteras är förslaget att Ekebyhovskolan från höstterminen 2016 ska vara en F-6 skola samt särskola, och att dess högstadium därmed flyttas 1 km till Tappströmsskolan. Lena Gerby, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, svarar på frågor om vad som ligger till grund för förslaget.

 

Vad ligger bakom förslaget att flytta Ekebyhovskolans högstadium till Tappströmskolan?    

Det finns flera goda anledningar bakom förslaget. Redan 2013 beslutade vi i kommunfullmäktige att ändra skolorganisationen i Ekerö kommun och anpassa den efter ett regeringsbeslut. Konkret innebär detta att år 6 återgår till mellanstadiet så de tre nivåerna blir F-3, 4-6 och 7-9.

I samband med att kommunfullmäktige tog beslut om den förändrade skolorganisationen gjordes en utvärdering som visade att vi fram till år 2022 kommer att behöva plats för ytterligare 500 elever. Sedan dess har det ökade flyktingmottagandet i kommunen skapat behov av ytterligare platser motsvarande 3-4 klasser. Vi kommer med andra ord att vara i stort behov av fler skolplatser i kommunen framöver.

För att möta behovet av fler skolplatser såg vi över möjligheten att bygga ut Ekebyhovskolans högstadium med ytterligare en parallellklass. Under planeringen visade det sig och att Ekebyhovskolans befintliga byggnader inte är lämpade för en sådan utbyggnad och vi har därmed behövt titta på andra alternativ. Samtidigt har Tappströmsskolans lokaler nyligen renoverats och där finns lediga klassrum. Vi tror därför det är ett bra förslag att flytta skolans högstadieverksamhet till Tappströmsskolan då Ekebyhovskolan istället kan möta de ökade behovet av låg- och mellanstadieklasser som uppstått efter regeringens beslut om ändringarna i skolorganisationen.

 

Har ni sätt över andra alternativ än att flytta Ekebyhovskolans högstadium?

 Vi har utrett flera alternativ de senaste åren och både sett över möjligheten att bygga en ny skola samt att bygga ut Ekebyhovskolan. På kort sikt är det inte rimligt att bygga en ny skola för att möta det ökade behovet, och vid en granskning har det visat sig att kostnaderna för att bygga ut Ekebyhovskolan skulle bli högre än vad som är ekonomiskt försvarbart. Vi har därför varit tvungna att se över andra alternativ och meddelade redan i september att en utbyggnad med ett treparallelligt högstadium på Sanduddens skola vore ett bra alternativ till den planerade utbygganden på Ekebyhovsskolan. Vi tror dessutom att högstadieeleverna kommer att få en bättre arbetsmiljö på Tappströmmsskolan. I både kommunens utredningar och från skolan själva har det påtalats att de är trångbodda och att lokalerna är i behov av renovering. Att eleverna under flera år undervisas i paviljonger eller på en byggarbetsplats ser vi inte som ett bra alternativ. Genom vårt förslag får de möjligheten att gå i en inkörd skolmiljö med samma klasser och samma lärare så långt som det är möjligt, på en skola som ligger mycket nära deras nuvarande.

 

Varför har föräldrar, lärare och elever inte informerats?  

Före beslut togs att skicka vidare frågan till barn- och utbildningsnämnden har det inte funnits ett beslut att informera om. Efter arbetsutskottets möte har information skickats ut till samtliga berörda föräldrar och elever, vi har svarat på alla mejl som inkommit och berättat om förslaget både i radio, tv och i tidningar. Efter ett beslut fattats i barn- och utbildningsnämnden kommer vi bjuda in elever och föräldrar till samtal med kommunens berörda tjänstemän och politiker. Dessutom har både skola och fackorganisationer informerats under ett möte i slutet på förra året, där deltagarna inte hade något att invända mot förslaget.

Samtidigt har vi varit tydliga med att vi utreder olika alternativ till en utbyggnad av högstadiet på Ekebyhovskolan. Redan hösten 2013 antog barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en kapacitetsplan för skolorna som sträcker sig till 2022. I den framgår bland annat behovet av att se över Ekebyhovskolan. Utöver det informerade vi redan i juni om att det inte är ekonomiskt försvarbart att gå vidare med utbyggnaden av skolan och i september informerade vi om att vi ser över möjligheten att bygga ut Sanduddens skola med ett treparallelligt högstadium, istället för Ekebyhovskolan.

 

Har du förståelse för att elever kan vara besvikna över att inte få gå i högstadiet i Ekebyhovskolans lokaler?

Vi har stor förståelse för att elever vill gå kvar i den skola som de började i och kanske även aktivt valde. Detta måste dock sättas i relation till kommunens resurser och de utmaningar vi står inför de närmsta åren. Framöver kommer olika faktorer som ett minskat skatteunderlag, skatteutjämningssystemet och pensionsförändringar att påverka kommunens ekonomi negativt. Som politiker måste vi ta vårt ansvar och göra prioriteringar som skapar största möjliga nytta för alla skolor och elever i kommunen. Det finns inget egensyfte med flytten och vi har undersökt alternativ. De senaste åren har vi genomfört renoveringar och nybyggnation på alla skolor utan Ekebyhovskolan. För att möta de ökade elevantalet som vi ser framöver tittade vi på att bygga till, vilket tyvärr visade sig för dyrt. Vi får heller inte glömma bort att det är gångavstånd mellan skolorna och att målsättningen är att eleverna ska få gå med samma lärare och samma klasskamrater på Tappströmsskolan.

 

Riskerar Tappströmsskolan att bli en stor och anonym skolenhet?

Tappströmsskolan kommer inte att bli en stor och anonym skolenhet. Allt som allt kommer cirka 15 fler elever än dag att gå på skolan i höst. Detta beror på att elever från Närlundaskolan tillfälligt har använt Tappströmsskolans lokaler under ombyggnationen i sin skola. Byggnationerna är nu klara och eleverna beräknas flytta tillbaka till sina egna lokaler till hösten.