Miljönämnden Ekerö

Nils Lundquist
Nils Lundqvist

Senaste nytt från Miljönämnden (April 2010)

Miljönämnden har fått fler arbetsuppgifter
Tillstånd och tillsyn runt försäljning av alkohol, tobak och receptfria läkemedel organiseras numera under miljönämnden. Miljö- och hälsoskyddskontoret sköter sedan tidigare tillsynen över en mängd verksamheter. Det gäller bland annat jordbruk, livsmedel och miljöstörande verksamheter. Det är därför naturligt att även dessa nya tillsynsområden tillförts miljönämnden. Vi ser med spänning fram emot att få hantera dessa ärenden.

Hästar
Miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar med att ta fram nya lokala riktlinjer för hästhållning på uppdrag av miljönämnden. Riktlinjerna, som naturligtvis fastställs av nämnden, styr till exempel vilket avstånd som krävs mellan exempelvis stall och bostäder. De gamla riktlinjerna behöver uppdateras eftersom nya rön kommit inom området. Bland annat visar forskning att hästallergener inte färdas lika långt med luften som man tidigare trott. De nya riktlinjerna har dock försenats något beroende på att Boverket blivit sena med sina nya riktlinjer vilka naturligtvis kommer att vägas in.

Slutligen en nyhet om avlopp
Vi brukar säga att vattnet är vårt viktigaste livsmedel. Vår kommun ligger mitt i landets största och viktigaste dricksvattentäkt, Mälaren. 1,7 miljoner människor, nio av tio innevånare i Stockholms län, får sitt dricksvatten därifrån. Det är därför oerhört viktigt att skydda Mälaren mot skadliga utsläpp för att behålla en bra vattenkvalité. De flesta av oss är anslutna till det kommunala avloppsnätet och då är vårt avlopp inget problem för Mälaren. Andra är hänvisade till någon form av enskild avloppslösning, oftast slamavskiljning och infiltration på den egna fastigheten. Ibland fungerar inte detta på grund av dåliga markförhållanden eller annat. Ett alternativ skulle då kunna vara någon form av så kallade minireningsverk. Miljönämnden har hittills ofta haft en avvisande inställning till minireningsverk. Orsaken är inte att reningsverken har en otillräcklig rening utan mer att det är svårt att säkerställa att reningen fungerar över en längre tid. Reningsverken kräver olika insatser från ägaren för att fungera tillfredsställande och det kan vara svårt för en lekman att märka om det blir problem med tekniken. Enkelt uttryckt: Det märks inte när man spolar på toaletten om reningen slutat fungera. Det är först i andra änden av avloppet som problemet märks och det kan vara i ett dike, utanför den egna fastigheten, med slutdestination Mälaren.
Miljönämndens moderata grupp tycker dock att vi ska ta till oss den nya teknik som kommer inom detta område. Moderaterna har därför tagit initiativ till att ge miljö- och hälsoskyddskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till program för egenkontroll av godkända minireningsverk. Syftet är att man lättare ska kunna få tillstånd att installera ett minireningsverk då inget bättre alternativ finns. Tillståndet ska då kopplas till ett avtal om regelbunden uppföljning och rapportering av funktionaliteten i reningsverket.Vi i den moderata gruppen hoppas att detta ska hjälpa dem som idag har svårt att kunna utveckla sina fastigheter på grund av svårighet att lösa avloppsfrågan.

Nils Lundqvist
Miljönämndens 1:e vice ordförande