Förslag till mål för Barn- och utbildningsnämnden

Ekerö kommun har sedan tidigare målet att bli en av Sveriges tio bästa skolkommuner. Detta mål ligger kvar, men nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare. Vi kommer fortsätta att använda oss av Sveriges kommuner och landstings årliga rapport Öppna Jämförelser som indikator i måluppfyllelsen. Skillnaden från föregående mandatperiod, då vi enbart jämförde vilka av Sveriges kommuners niondeklassare som går ut med högst betyg, är att vi nu kommer att använda oss av alla undersökningens parametrar.  Det innebär att vi fortsättningsvis även kommer att mäta exempelvis hur många av våra elever som klarar kunskapsmålen i alla ämnen och blir behöriga till ett yrkesprogram.

För att kunna nå vårt övergripande mål att bli en av Sveriges tio bästa skolkommuner har barn- och utbildningsnämnden tagit fram förslag på nya nämndmål som ska gälla för mandatperioden 2015-2018. Målen kommer att beslutas om i höst har delats upp i tre områden; kunskap, hälsa och trygghet samt inflytande och valfrihet. Nedan beskrivs en sammanfattning av de mål nämnden föreslagit. Mer information kommer i höst och har ni tankar eller idéer om målen eller moderaternas skolpolitik är ni alltid välkomna att kontakta oss.


Kunskap

  • Alla elever ska, utifrån sina individuella förutsättningar, lyckas i skolan och uppnå minst E-nivå i alla ämnen.
  • Alla vuxna medborgare utan avslutade gymnasiestudier i Ekerö kommun ska ges möjlighet att studera på Komvux för att erhålla gymnasieexamen.
  • Vi ska fortsätta att satsa på digital teknik och IKT. Ekerö kommun ska ligga i framkant när det gäller användandet av den digitala tekniken som ett verktyg för elever och pedagoger.


Hälsa och trygghet

  • Samtliga förskolor, skolor och fritidshem ska ha en genomarbetad och förankrad värdegrund för alla barnen och eleverna ska trivas och må bra.
  • Alla elever ska omfattas av en sådan effektiv och utvecklad elevhälsa så att de snabbt kan få hjälp och stöd vid behov.


Inflytande och valfrihet

  • Ekerö kommuns skolor ges möjlighet att utveckla s.k profilklasser i olika ämnen som t. ex. musik, matematik, idrott eller språk.
  • Elevernas möjlighet till inflytande över och ansvar för sitt eget lärande ska stärkas.
  • Barn/elever och vårdnadshavare ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, skola och skolbarnomsorg.

 

 

 

 

Lena Gerby
lena.gerby@politik.ekero.se
Barn- och utbildningsnämndens ordförande