Seniorpolitik för ett aktivt liv med god ekonomi

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Idag är det ungefär två miljoner människor som är över 65 år. Samtidigt är de äldre betydligt friskare än tidigare. Det är positivt och någonting att glädjas åt, och det ställer andra krav än tidigare på oss politiker. En politik för äldre handlar nu mer om en aktiv fritid och en god ekonomi.

Kommunens pensionärer ska ha en trygg ekonomi där man känner att pengarna räcker hela månaden. Att vi har en god ekonomisk utveckling måste även komma pensionärerna till del. Alliansregeringen sänkte skatten för pensionärer vid fem tillfällen. Nu vill vi att skatten ska sänkas ännu mer för att ytterligare förbättra de ekonomiska förutsättningarna för pensionärer. Vi arbetar även för att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 65 år förstärks. I Ekerö kommun har vi sedan ett år tillbaka underlättat för äldre att söka de bostadstillägg som finns tillgängliga. Vi erbjuder även alla som fyllt 80 år och inte har insatser från äldreomsorgen ett hembesök med information om bland annat aktiviteter och anhörigstöd. RUT-avdraget bör utvidgas till ett hemavdrag för de som fyllt 70 år. Då Ekerö kommun är en av de mest företagstätaste kommunerna i landet skulle förändringen gynna både pensionärer och företag samtidigt som fler arbetstillfällen skapas.

Att våra pensionärer blir allt friskare ställer högre krav på en meningsfull fritid. Tack vare våra aktiva föreningar har kommunen idag ett rikt föreningsliv och vi kan erbjuda en mängd aktiviteter genom vårt natur- och kulturutbud. Ändå lever många äldre idag i ofrivillig ensamhet vilket forskning visar kan leda till förtidigt åldrande. Vi arbetar för att bryta den ofrivilliga ensamheten och främja gemenskap genom att skapa mötesplatser över generationsgränser, ett aktivt föreningsliv genom fler lokaler, omvandla fritidsgårdar till allaktivitetshus för alla åldersgrupper och verka för seniorboenden.

Ekerö kommun är redan idag en av Sveriges bästa kommuner att åldras i, men vi kan alltid bli bättre. Genom våra förslag kan vi erbjuda kommunens pensionärer en bra ekonomi och en aktiv fritid.

 

Ovanstående är en insändare skriven av Socialnämndens ordförande Kjell Öhrström. Den publicerades i Mälarö Tidning 2018-04-27.