Moderaternas arbetsstämma, en sammanfattning av beslut

 

Den 12-15 oktober samlades representanter från moderatföreningar runt om i landet för att debattera förslag och ta fram ett samlat förslag inför valet 2018. Ekerömoderaterna företräddes av kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld. Under arbetsstämman debatterades och beslutades om ett samlat reformpaket, som rustar Sverige för framtiden. Det handlar om de största reformerna för nya jobb sedan 2007, den största bidragsreformen sedan 1980 och den största förstärkningen av rättsstaten på 20 år. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades om ny politik under arbetsstämman.

 

1. Ansvar för ekonomin, jobb och företagande

Stabila offentliga finanser

 • Överskottsmålet ska respekteras och det finanspolitiska ramverket värnas.

Bekämpa skattefusk och bidragsfusk

 • Skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens arbete med att bekämpa skattefusk ska stärkas.
 • Skattetilläggen för den som fuskar med skatten ska göras mer träffsäkra.
 • Ett gemensamt utbetalningssystem för offentliga bidrag ska införas och underrättelseskyldigheten breddas vid misstanke om felaktiga utbetalningar och bidragsfusk.

En effektiv offentlig sektor

 • Antalet statliga myndigheter ska minska och det statliga åtagandet fokuseras till statens och välfärdens kärnverksamheter.
 • Statliga bolag, som inte fyller en viktig samhällsfunktion eller är av stort kulturellt värde och agerar på en fungerande marknad, ska avyttras.
 • Tydligare krav på kortare handläggnings- och leveranstider inom statliga myndigheter ska införas.
 • Länsstyrelsernas roll och uppgifter ska ses över med ambitionen att minska deras uppgifter och eventuellt avskaffa länsstyrelserna.

Ett kostnadseffektivt flyktingmottagande

 • En revision av Migrationsverkets effektivitet ska genomföras och processer förkortas och stramas upp, till exempel vad gäller prövning av verkställighetshinder.

Arbetslinjen ska utvecklas

 • Skatterna ska sänkas för alla som arbetar, med tyngdpunkt på lägre inkomster.
 • Marginalskatterna ska sänkas, bland annat genom höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt.
 • För den som vill och kan ska det vara möjligt att arbeta högre upp i åldrarna och det ska löna sig att göra detta genom ett förstärkt jobbskatteavdrag redan från 64 års ålder.
 • Sänkt skatt för pensionärer.
 • En omfattande bidragsreform ska genomföras med införande av bidragstak, ökade krav på att komma i jobb samt att full tillgång till svenska bidrag och ersättningar enbart sker genom eget arbete eller permanent och laglig bosättning i Sverige.
 • Tydligare arbetslinje i a-kassan och bortre gräns för a-kassa/aktivitetsstöd efter tre år.
 • Avtrappning av sjukpenning från dag 90 och återinförd bortre gräns.

En fungerande integration

 • Inträdesjobb för nyanlända och unga utan gymnasieutbildning.
 • Höjt tak för rutavdrag till 75 000 kronor per person. Fler tjänster ska omfattas.
 • Alla nyanlända vuxna ska omfattas av en integrationsplikt med tydliga krav på att delta i samhällsorientering och lära sig svenska.
 • Inom EBO ska det säkerställas att boendet är värdigt och acceptabelt och anvisningslagen bör avskaffas när en långsiktigt hållbar migrationspolitik finns på plats.
 • Kommuner som vill ska ha möjlighet att ta över ansvaret för integrationen.

En modern arbetsmarknadspolitik

 • Arbetsförmedlingen ska läggas ned och ersättas av en mindre och vassare statlig aktör och etablerade matchningsaktörer. Kommunerna tar över ansvaret för den som varit arbetslös längre än tre år.
 • Arbetsrätten ska bli mer flexibel bland annat genom att turordningsreglerna i LAS ska justeras så att turordningen i högre grad baseras på kompetens.
 • Det ska bli enklare att studera senare i livet genom bättre tillgång till studiemedel och införande av ett avdrag för utbildningskostnader.

Fler företag som växer och anställer

 • Ett regelförenklingsarbete för företag ska genomsyra all politik och prioriteras på EU-nivå.
 • “En dör in” för företagens uppgiftslämnande ska utvecklas.
 • Ge länsstyrelserna och andra nationella myndigheter i uppdrag att säkerställa enhetlig rättstillämpning i hela landet.
 • Företagsskatterna ska reformeras för att förenkla för företag att växa genom att förenkla 3:12-reglerna och införande av kvalificerade personaloptioner.
 • Bolagsskatten ska säkras.
 • De olika företagsstöden ska renodlas.
 • Rekonstruktionslagstiftningen ska reformeras.
 • Trygghet under uppbyggnadsskedet ska finnas.
 • Skyddet för immateriella rättigheter ska förstärkas.
 • Arbetskraftsinvandring ska underlättas och expertskatten reformeras.

Ett starkare transportsystem.

 • Det krävs både underhåll av dagens järnväg och ny kapacitet. Vi vill höja standarden på både befintliga stambanor och bygga ut nya sträckningar av stambana.
 • Anslagen till vägunderhåll ska höjas.
 • Arlanda ska byggas ut och den långsiktiga finansieringen av de regionala flygplatserna säkras.
 • Den regionala och den nationella tågtrafikens olika behov ska jämkas samman genom ett nationellt trafikförsörjningsprogram.
 • Infrastrukturen ska planeras efter det ökade terrorhotet.
 • Höj maxhastigheten på motorvägar till 130 kilometer i timmen.
 • Införa reduktionsplikt för fordonsflottan, det vill säga successiv inblandning av förnybart i fossila bränslen, i syfte att minska transportsektorns utsläpp.
 • Införa ett teknik- och kostnadsneutralt Bonus-Malus-system.
 • Utred miljödifferentierade start- och landningsavgifter och en framtida reduktionsplikt för flyget
 • Ta fram en strategi för Carbon Capture and Storage (CCS) för att på sikt minska basindustrins utsläpp.
 • Ta fram en strategi för elvägar.

Ökat byggande och fler bostäder

 • Mer mark i bra lägen ska göras tillgänglig för byggande genom bland annat kraftigt reformerat strandskydd.
 • Regelverk för planering och byggande ska förenklas.
 • Friare hyressättning ska kunna möjliggöras via blocköverskridande politisk överenskommelse.
 • Det befintliga beståndet ska nyttjas bättre genom ökade förutsättningar att hyra ut bostäder och rum.
 • Uppskovstaket för reavinstskatten ska slopas permanent och beskattning bör ske först när utträde sker från bostadsmarknaden.
 • Öka hösta tillåtna yta för Attefallhus från 25 till 32 kvadratmeter.

Hela Sverige ska leva

 • Det ska bli enklare att driva livsmedelsföretag eller jordbruk bland annat genom att reglerna för miljö- och djurskydd kopplas till resultat i stället för åtgärder.
 • Gårdsförsäljning av alkohol ska tillåtas och producenter ges möjlighet att bli ombud för Systembolaget. Det ska också bli enklare för lanthandlare att bli ombud för olika statliga bolag.

 

2. Skola och utbildning

Nationella kvalitetskrav

 • Det nationella ansvaret för att vända utvecklingen på de skolor som brister ska förtydligas.
 • Nationella kunskapskrav som alla skolor ska nå ska inrättas och de skolor som inte lyckas ska åläggas obligatoriska kunskapskontrakt vilket innebär mer resurser, men också krav på att skolan ska genomföra förändringar för att höja kunskapsresultaten.
 • Skolor som inte lever upp till detta kan bli föremål för sanktioner.
 • Det fria skolvalet ska värnas och ett aktivt skolval införas i hela Sverige.

Kunskapsreformer för grundskolan

 • Undervisningstiden ska utökas med en timme mer per dag.
 • Betyg ska införas från årkurs 3, diagnostiska test från årskurs 1 och de nationella proven ska flyttas från årskurs 9 till årskurs 8.
 • Att erbjuda läxhjälp och lovskola ska vara en skyldighet.
 • För elever som inte uppnått gymnasiebehörighet ska skolplikten förlängs till 18 ås åder.
 • Ett treterminssystem ska utredas.

Kunskapsreformer för gymnasieskolan

 • Undervisningstiden ska utökas.
 • Gymnasiearbetet ska betygssätts enligt samma skala som övriga ämnen.
 • Introduktionsprogrammet ska ersättas med en ny skolform inom ramen för Yrkesskolan.
 • Ny skolform, yrkesskola, från 16 års ålder.
 • Lärlingsutbildningen och den gymnasiala lärlingsanställningsformen ska utvecklas.

Lugn och ro i skolan

 • Omdömen i ordning och reda ska införas i grundskolan och gymnasiet.
 • Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för att åtgärda frånvaro.
 • Elevhälsans arbete med psykisk hälsa och samverkan mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin samt föräldrar ska förbättras.

Högre utbildning

 • Resurstilldelningssystem ska i högre grad premiera akademisk kvalitet, genomströmning samt etablering på arbetsmarknaden.
 • Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering ska stärkas.
 • Studiemedlet ska reformeras för tidigare inträde på arbetsmarknaden.
 • Universiteten ska ges möjlighet att ta ut en mindre avgift vid omtentor.
 • Ett treterminssystem ska utredas.

Läraryrket ska stärkas

 • Antagningskraven till lärarutbildningen ska skärpas och lämplighetsprov införas.
 • Karriärtjänstsystemet ska utvecklas och satsningen på fler förstelärare i utanförskapsområden utökas.
 • Lärarcoacher ska finnas på skolor med tuffa utmaningar.
 • Lärarassistenter ska avlasta lärarna i det administrativa arbetet.
 • Fristående lärarutbildningar ska möjliggöras.

 

3. Trygg vård och omsorg

Köerna i svensk sjukvård ska halveras till 2025

 • En utvecklad kömiljard ska återinföras.
 • Kömiljarden ska utformas för att göra vårdgarantin mer heltäckande och samordnad. Sammanhållna vårdkedjor ska premieras.
 • Kömiljarden ska vara bredare än tidigare och till exempel omfatta röntgen- och laboratorietester.
 • Tidsgränserna i vårdgarantin ska vara snävare och ambitiösare. Alla patienter ska till exempel ha rätt att få kontakt med primärvården samma dag.

En trygg och säker hälso- och sjukvård

 • Den nära vården ska utvecklas genom en primärvårdsreform.
 • Alla patienter ska ha rätt till en fast vårdkontakt.
 • Vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård ska stärkas och antalet utbildningsplatser för barnmorskor utökas.
 • Den högspecialiserade vården ska koncentreras för att minska dödsfall, komplikationer och vårdtidernas längd.
 • Det fria vårdvalet ska gälla även den specialiserade slutenvården.
 • Äldre multisjuka ska ha tillgång till en mer samlad och nära vård.
 • Den nationella cancerstrategin ska vidareutvecklas.

Trygghet och välbefinnande inom äldreomsorgen

 • Ofrivillig ensamhet bland äldre ska brytas.
 • Ett måltidslyft ska genomföras inom äldreomsorgen.
 • Boenden för äldre ska erbjuda trygghet och social samvaro.
 • Demensvården ska kvalitetssäkras och göras mer sammanhållen.

Stärk samhällets skyddsnät

 • Socialtjänstens barn- och ungdomsvård ska utvecklas.
 • Kunskapskrav för att få arbeta med särskilt svårt utsatta barn och unga ska upprättas.
 • Fler socialsekreterare bör arbeta i yttre tjänst i exempelvis mobila team med poliser.
 • En ny och modern framtidsinriktad socialtjänstlag bör tas fram i syfte att skapa mer av en ramlag och en ny lag ska också möjliggöra förenklade biståndsbedömningar.

Kvalitetskontrakt för hela välfärden

 • Nationella kvalitetskrav ska införas för att säkerställa kvalitet och resultat inom sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst och gälla både offentliga och fristående huvudmän. I de fall en utförare inte når upp till kvalitetskraven ska de åläggas obligatoriska kvalitetskontrakt. Det innebär krav på åtgärder som forskning och beprövad erfarenhet har visat kan möta de fastställda nationella kvalitetskraven.

Stärk medarbetarna

 • Ledarskapsutbildningar avsedda för framtidens ledare inom både äldreomsorg och socialtjänst ska utvecklas.
 • Det ska finnas kompetensutvecklingsmodeller för medarbetarna inom äldreomsorgen och antalet undersköterskor ska öka genom fler utbildningsplatser.
 • Karriärmöjligheterna för socialsekreterare ska förbättras.
 • Socialsekreterares administrativa arbetsbörda ska minska.

 

4. Trygghet att lita på

Förstärkningar av svensk polis

 • Minst 5 000 fler poliser och minst 5 000 fler civilanställda inom svensk polis senast år 2025.
 • Den långsiktiga målsättningen är att antalet poliser per capita i Sverige ska ligga i nivå med genomsnittet i EU.
 • Polislönerna ska höjas.
 • Polisens organisation ska effektiviseras.
 • Möjligheterna att inte påbörja eller i förtid lägga ned brottsutredningar ska minska.

Skärpta straff

 • Dagens form av mängdrabatt ska tas bort.
 • En särskild straffskärpningsgrund som kan leda till dubbla straff för vissa brott som har samband med uppgörelser i kriminella grupperingar ska införas.
 • Straffen ska skärpas för bland annat bostadsinbrott, vapenbrott, sexualbrott och för attacker mot blåljuspersonal.
 • Fler fall ska leda till utvisning på grund av brott och återreseförbudet ska skärpas.
 • Dömda ska efter avtjänat straff kunna förbjudas att vistas på vissa områden.

Ta kontroll över särskilt utsatta områden

 • Den polisiära närvaron ska vara hög.
 • Zonförbud ska införas
 • Övervakningskameror ska komma på plats i samtliga särskilt utsatta områden.
 • Den straffrättsliga regleringen för hedersrelaterad brottslighet ska skärpas.

Bättre brottsförebyggande arbete

 • Polisen ska få bedriva kameraövervakning utan tillstånd på brottsutsatta platser.
 • Det brottsförebyggande innehållet i Kriminalvården ska utvecklas och särskilda insatser för att unga tidigt ska bryta en brottslig bana införas.

Tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet

 • Fler omhändertaganden ske med LVU.
 • Särskilda ungdomsdomstolar ska inrättas.
 • Ungdomstjänst vid brott mot blåljuspersonal ska helt eller delvis kunna avtjänas inom ramen för polisens eller räddningstjänstens verksamheter.
 • Ta bort straffrabatten för 18–21-åringar.

Effektivare kriminalvård

 • Fokus ska öka på arbetsförberedande insatser – jobb, studier och behandling – inom ramen för kriminalvård. I det ligger en ökad grad av plikt för den enskilde att delta i sådana insatser.
 • Inrätta ett nationellt pilotprojekt med sociala stödgrupper för unga vuxna dömda till fängelsestraff.

Kampen mot terrorismen

 • Straffen för brott med terrorkoppling ska skärpas väsentligt.
 • Möjligheterna att använda lagen om preventiva tvångsmedel för att förebygga terrorbrott ska öka.
 • Säkerhetspolisen ska ges möjlighet att obligatoriskt kalla återvändare till förhör.
 • Det ska säkerställas att offentliga medel inte tilldelas verksamheter som riskerar att stödja terrorism eller våldsbejakande extremism.
 • Samröre med terroristorganisationer ska kriminaliseras ytterligare.

Nationellt förbud mot tiggeri.

 • Inför ett nationellt förbud mot tiggeri, efter utredning.
 • Förbudet innebär att aktiv och passiv insamling av pengar kriminaliseras och ska omfatta alla som tigger och gälla på alla platser.

En permanent och hållbar asyllagstiftning

 • Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel tillsammans med ett skarpt försörjningskrav vid anhöriginvandring.
 • Tillfälliga uppehållstillstånd ska omvandlas till permanenta uppehållstillstånd vid jobb och egen försörjning.

Förstärkt återvändandearbete

 • Fler inre utlänningskontroller ska genomföras och regelverket för inre utlänningskontroll ska utökas.
 • Fler förvarsplatser ska inrättas och möjligheten till förvar ska användas i ökad utsträckning.
 • Preskriptionstiden på fyra år vid avslagsbeslut ska förlängas till tio år.
 • Direktavvisning av asylsökande till annat säkert land ska kunna ske i krislägen.
 • Skärpta straff för olovlig vistelse i landet.
 • Förbud för kommuner att ge långvarig hjälp till tillståndslösa.

Gemensam migrationspolitik.

 • Svensk asyllagstiftning ska harmoniseras med lagstiftningen i övriga nordiska länder.
 • Sverige ska driva på för att dagens EU-gemensamma asylsystem på längre sikt ska ersättas med ett nytt kvotflyktingsystem. Asylansökan ska göras utanför EU.
 • Fler EU-länder ska ta emot kvotflyktingar.
 • Regler för när EU-medborgare kvalificerar sig till de sociala trygghetssystemen ska stramas upp.

Uppvärdera det svenska medborgarskapet

 • Lagstiftningen om medborgarskap ska främja integrationen.
 • Grundläggande krav såsom kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället samt krav på egen försörjning ska vara uppfyllda.
 • Möjlighet till integrationsbonus ska inrättas.
 • Medborgarskapslagstiftningen bör motsvara regelverk i andra jämförbara läder.
 • Kravet på hemvist i Sverige förlängs med två år.
 • Medborgarskap ska kunna återkallas vid oriktiga uppgifter eller mutor.
 • Medborgarskap ska få återkallas vid terrorbrott om personen har dubbelt medborgarskap.

Rejäla resursökningar

 • Sverige ska stärka försvarsförmågan och öka försvarsutgifterna så att de närmar sig två procent av BNP. Ambitionen är att göra detta under en tioårsperiod.
 • Oavsett om Sverige blir medlem i Nato eller ej så måste Sveriges försvarsutgifter öka.

Svenskt Natomedlemskap

 • Tillsammans med Alliansen ska vi i valrörelsen 2018 söka ett tydligt mandat för ett svenskt Natomedlemskap.
 • Alla militära, politiska och juridiska förberedelser för ett svenskt inträde i Nato ska vara på plats.

Rekrytera och behålla personal inom Försvarsmakten

 • Försvarsmaktens behov utifrån omvärldsläget ska styra utformningen av försvarets personalförsörjning.
 • Stöd till förslag om ny värnplikt.
 • Parallellt med återaktivering av värnplikten ska arbetet med att göra Försvarsmakten till en attraktiv arbetsgivare förbättras.

Stärk hela samhällets krisberedskap

 • Förmågan till nationell krishantering då flera aktörer är inblandade ska förbättras.
 • En utredning med syfte att se över och modernisera den svenska beredskapslagstiftningen ska genomföras.
 • Förebyggande och aktiva insatser ska stärka IT-säkerheten
 • Det psykologiska försvaret ska återinföras.